Imigambwe imwe isaba kw’ingwati yo kwitoza mu kibanza c’umukuru w’igihugu ishirwa ku miriyoni 15

Bamwe mu baserukira imigambwe yemewe n’amategeko mu Burundi basaba ko ingwati yotangwa n’uwushaka kwitoza mu kibanza c’umukuru w’igihugu yoshirwa ku miriyoni 15 y’amafaranga y’amarundi igakurwa ku mafaranga imiriyoni 50 nkuko biri mu nteguro y’ibwirizwa rigenga amatora inomero 01/20 ryo kw’igenekerezo rya 3 Ruheshi umwaka wa 2014.

Ivyo vyashikirijwe mu nama yatunganijwe n’ubushikiranganji bw’intwaro yo hagati mu gihugu n’inyigisho zo gukundisha igihugu hamwe n’abaserukira imigambwe yemewe mu Burundi kugira batange ivyiyumviro kubijanye n’integuro y’itegeko rigenga amatora.

Iruhande n’ibijanye n’ingwati yotangwa n’uwushaka kwitoza mu kibanza c’umukuru w’igihugu abo baserukira imigambwe mu gihugu bize n’ibijanye ibibanza vyohabwa abigenga batashikanye 40 kw’ijana mu matora,ibibabanza vyohabwa imigambwe itashikanye ibice 2 kw’ijana hamwe n’ibijanye nuko inama ya komine yoshingwa.

Iyo nama yahuje ubushikirangani bw’intwaro yo hagati mu gihugu n’inyigisho zo gukunda igihugu hamwe n’imigambwe yemewe mu gihugu yitabwe n’imigambwe 19 ku migambwe 32 yemerewe mu gihugu.


Ivyiyumviro

Ivyiyumviro

Nta ciyumviro kirajako. Ba uwa mbere!