Imiriyoni 7.898.903 nibo bagiye gukingirwa ingwara ya mugiga

Ubushikiranganji bwo kubunga bunga amagara y’abantu no kugwanya Sida bumenyeshako kuva kw’igenekerezo rya 4 kigarama gushika kw’igenekerezorya 13 Kigarama uyu mwaka wa 2018, hazocandarwa abantu 7.898.903 mw’ isekeza ry’igikorwa co gukinga ingwara ya mugiga gitegekanijwe mu gihugu cose kuva k’uwukwije umwaka 1 gushika uwufise imyaka 29.

Mw’itangazo inomero 630/5836/CAB/2018 umushikiranganji w’amagara y’abantu no kugwanya Sida yateyeko umukono kw’igenekerezo rya 28 Munyonyo umwaka wa 2018,Thadee NDIKUMANA avuga ko ico gikorwa kizobera mu mavuriro yose ya reta ,ayegamiye amashengero hamwe no mu bindi bibanza vyatowe n’abajejwe intwaro n’amagara y’abantu kandi hategekanijwe ko abatanga urucanco bazoja kurutangira no mu mashure,mu mabohero,mu marerero y’impfuvyi,mu mibano y’abihebeye Imana ,mu makambi y’abaporisi n’abasirikare hamwe no mu makambi y’impunzi no mu bibanza bishikiramwo impunzi n’abahunguka.

Uyo mushikiranganji avuga kandi ko ico gikorwa kizorangurwa n’abantu bangana ibihumbi 13.115 kikazokorerwa mu bibanza bingana ibihumbi 2.623 bakaba bagizwe n’umurwi w’abaforoma n’abaganga hamwe n’uyundi murwi ugizwe n’abatari abaganga.

Thadee NDIKUMANA atera akamo ko ico gikorwa gishigikirwa n’abo basanze bakorana na cane cane abajejwe intwaro,abajejwe umutekano ,abarongoye amashure n’amashengero hamwe n’abaremeshakiyago.


Ivyiyumviro

Ivyiyumviro

  • Arsène
    2018-11-29 22:00:40

    Le chiffre de 7’898’903 est surprenant ! None abantu (population) mu Burundi ni bangahe ? Hari ibiharuro bivuga ko boba ari 10’000’000. None kuva ku myaka 30 kuduga Abarundi ntibashika 2’000’000 surtout ushize ko abatarakwiza umwaka umwe. Biratangaje cane.