Itegeko rigenga ibikurikizwa mu gufata,uguhagarika hamwe no kwaka uruhusha rwo kugendesha umuduga ryatanguye gusigurwa

Igiporisi kijejwe uruja n’uruza mu mabarabara caratanguje isekeza ryo gusigurira abari mu mashirahamwe atwara ibintu n’abantu ibiri mw’itegeko nshikiranganji ryo kw’igenekerezo rya 12 Munyonyo 2018 rishinga ibikurikizwa mu gufata,uguhagarika hamwe no kwaka uruhusha rwo kugenda umuduga.

Umukuru w’igiporisi kijejwe uruja n’uruza mu mabarabara OPC 1Roger BANKIBIGWIRA yavuze ko ibiri muriryo tegeko bije gushira mu ngiro ingingo iri mw’itegeko rigenga uruja n’uruza mu mabarabara kubijanye n’impusha zo kugendesha imiduga mu ntumbero yo kugwanya amakosa akunda gukorwa.

OPC 1 Roger BANKIBIGWIRA avuga ko iryo tegeko ryerekana neza bivanye n’amakosa kanaka akozwe uko umuntu ashobora gufatirwa uruhusha rwo kugendesha imodoka mu mwanya muto no mu kiringo gito nko mu kiringo kitarenze amasaha 72 ,nukuvuga imisi 3 canke bivanye n’uburemere bw’amakosa ico kiringo gishobora gufata ikiringo c’iminsi 30 umuntu akakwa uburenganzira bwo kugendesha umuduga, mu gihe naho bigaragaye ko amakosa yakoze aremereye gusumba urwo ruhusha rwo kugendesha umuduga ruzoshobora guhagarikwa “Suspension” mu kiringo c’imisi 90.

Uwo atwara igiporisi kijejwe uruja n’uruza mu mabarabara avuga kandi ko uko iryo tegeko ritegekanya ryerekana yuko uko amakosa agenda aremera niko n’ikiringo co kwaka urwo ruhusha rwo kugendesha umuduga kiba kinini , murivyo hakaba hari ivyo kwaka urwo ruhusha vy’imfatakibanza hamwe no kuyakwa burundu.

Roger BANKIBIGWIRA avuga yuko ugufata urwo ruhusha bitazokwiyadukiza kuko bifise inzira bizocamwo nko gufata icegeranyo uwugendesha umuduga n’uwujejwe umutekano bose bakarusinyako eka no mu gihe co kuyisubizwa icegeranyo nkico kirafatwa kikajako imikono.

Kubijanye n’igihano ca nyuma co kuyakwa burundu,uwo atwara ico giporisi avuga ko ico igihano gifata n’umucamanza urubanza rwabaye ntabanduka kuko iyo uwafatiwe uruhusha rwo kugendasha umuduga ahabwa uburenganzira kwitura urundi rwego rwo hejuru mu nzira yo kurenganurwa mu gihe atemera ibimwagira.

Kugira uwuyatswe burundu ashobore kuyisubizwa ashobora kuriha amahadabu aba yaciriwe hama akaronswa uburenganzira bwo gusubira gukora ibibazo haheze umwaka atagendesha umuduga, naho mu gihe amanota ijana uruhusha rwo kugendesha umuduga rufise yaheze kubera amakosa yakozwe urwo ruhusha ruca rufatwa nkurwahagaritswe kugira ashobore kururonka azorindira imyaka ibiri agasubira gukora ibibazo nkuko yabikoze ubwa mbere.

Bitegekanijwe ko iryo tegeko rizotangura kuja mu ngiro inyuma y’amezi 3 uhereye kw’igenekerezo rya 12 Munyonyo umwaka wa 2018.


Ivyiyumviro

Ivyiyumviro

Nta ciyumviro kirajako. Ba uwa mbere!