OBR ivuga ko gusaba no gutanga urukaratasi rw’ibidandazwa biguzwe bikwiye kugirwa umugenzo

Umuyobozi mukuru w’ikigo kijejwe gutororokanya amakori n’amatagisi OBR ,Audace NIYONZIMA asaba abadandaza hamwe n’abaguzi kumenyera umugenzo wo gutanga hamwe no gusaba urukaratasi rwerekana ibidandazwa vyaguzwe hamwe n’igiciro cavyo « Facture » kuko uwutabikoze aba arenze itegeko ribitegekanya.

Mu kiganiro umuyobozi mukuru wa OBR yahaye abamenyeshamakuru kuruno wa mbere igenekerezi rya 19 Munyonyo 2018 kubijanye n’umusi mukuru wahariwe umutangakori,Audace NIYONZIMA yavuze ko umudandaza wese canke uwukora imirimo isa n’urudandazwa ategerezwa gutanga fagitire yemewe n’ikigo OBR igihe cose agurishije kuko bituma abadandaza boroherwa mu guharura ivyabo,canke igihe cose abakozi ba OBR baba bariko barabagendera mu kazi ka minsi yose.

Audace NIYONZIMA avuga ko umusi wahariwe umutangakori ari akaryo ko gutera intege abatarabitahura kugira bakore bisunze amategeko hamwe n’amabwirizwa y’igihugu na cane cane gutanga amakori ata gahato.

Uyo arongoye ikigo OBR avuga ko kuva batanguye guhimbaza umusi wahariwe umutangakori bimaze kugira akarusho kuko vyatumye amafaranga atozwa n’ico kigo yiyongera ata yandi makori arinzwe kubaho.

Audace NIYONZIMA yavuze ati : « Akarusho tukabonera ku mafaranga yiyongera mu kuriha ,kubona abantu batanga ikori batahora baritange bitwereka ko bimaze kugira akarusho. »

Umusi mukuru wahariwe umutangakori watanguye guhimbazwa mu mwaka wa 2016,uyu mwaka wa 2018 ukazohimbarizwa mu ntara ya Makamba kw’igenekerezo rya 5 Kigarama ku civugo kivuga giti : « Dutsimbataze umugenzo mwiza wo gutanga no gusaba fagitire. ».

Bimwe mu bikorwa bitegekenajiwe kuruyo musi akaba ari ihayanishwa gurishwa ry’ibidandazwa rizomara iminsi 5,inganda zo kwigisha abanyagihugu,ibikorwa vyo kwigisha abatangakori n’abanyagihugu kubijanye no gutanga amakori ata gahato hamwe n’inama izohuza indongozi nkuru zo mu bisata vya Reta hamwe no mu bisata vy’abikorera ivyabo.


Ivyiyumviro

Ivyiyumviro

Nta ciyumviro kirajako. Ba uwa mbere!