PARCEM ivuga ko ibitigiri vy’umurengera vy’abashomeri bitera amakenga

Ishirahamwe ryishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo n’ivyiyumviro PARCEM rimenyesha ko muri iki gihe hibonekeza urwaruka rwinshi rurondera akazi haba mu Burundi canke mubindi bihugu vyo kwisi bikagaragaza ko ibitigiri vy’abashomeri bibandanya vyongerekana kandi bitera amakenga kuri kazoza k’igihugu mubijanye n’iterambere.

Mu kiganiro umukuru w’ishirahamwe PARCEM yahaye abamenyeshamakuru, Faustin NDIKUMANA avuga ko ikimaze kugaragara mubariko batanga ubuzi iyo bubonetse aruko ikijanye n’uburambe gishimikirwako cane mu gusaba amadosiye ivyo bikabera intambamyi urwaruka .

Uyo mukuru w’ishirahamwe PARCEM avuga kandi ko murico gihe ingaruka zibonekeza ari izijanye n’ibitigiri vy’abashomeri vyongerekana cane cane ku rwaruka,amahirwe yo kuronka akazi agabanuka cane hamwe n’urwaruka rucika intege bigatuma rudasubira kugononokerwa canke kubandanya amashuri.

Faustin NDIKUMANA asaba reta kwongereza uburyo bugenewe ibisata vyashizweho kugira bifashe gutorera inyishu inzitizi z’ibura ry’akazi ku rwaruka ,gushiraho poritike y’igihugu yihariye itunganya neza ikibazo c’imyimenyerezo y’akazi (Stages professionnels) hamwe n’uko ibibanza bike bisanzwe bitangwa vyotangwa k’umugaragaro ntihajemwo ikimenyane kugira urwaruka rwose rwiyumve.


Ivyiyumviro

Ivyiyumviro

Nta ciyumviro kirajako. Ba uwa mbere!