Prosper NTAHORWAMIYE : « Ikibanza c’abatembagaje ubutegetsi kiri mu butungane ntikiri ku meza y’ibiganiro. »

Reta y’Uburundi imenyeshako ikibanza c’abatembagaje ubutegetsi kiri mu butungane atabwo kiri ku meza y’ibiganiro kuko kuganira n’abashatse gutembagaza ubutegetsi gusa no kugarukana intwaro zigikenye hamwe no kunigira mu menshi ishaka ry’abanyagihugu.

Ivyo vyashikirijwe mw’itangazo ryasohowe na reta y’Uburundi ibicishije ku munyamabanga mukuru wayo akaba n’umuvugizi wayo Prosper NTAHORWAMIYE inyuma yaho imirwi n’amashirahamwe atandukanye ashikirije aho ahagaze kubijanye n’amakete umukuru w’igihugu w’Uburundi yandikiranye n’umukuru w’igihugu ca Uganda.

Muriryo tangazo ,Prosper NTAHORWAMIYE avuga ko intwaro rusangi yamaze gusasagara mu gihugu kandi itagisubira inyuma inzego za reta zatowe n’abanyagihugu zitazokwigera ziganira na rimwe n’abashatse gutembagaza ubutegetsi.

Kubijanye n’ikibazo hagati y’Uburundi n’Urwanda,iryo tangazo rivuga ko ico kibazo categerezwa gufatwa mu minwe n’umuryango wa Afrika w’Ubuseruko hisunzwe amasezereno agenga ibihugu bibanyi vy’umuryango wa Afrika w’Ubuseruko kuko gutorera umuti ico kibazo vyofasha ibikorwa vy’uwo muryango kugenda neza.

Uwo munyamabanga mukuru wa Reta akaba n’umuvugizi wayo arangiza asaba ibihugu bifitaniye ubucuti hamwe n’ibindi abashatse gutembagaza ubutegetsi batsemwo indaro kubafata bikabashikiriza ubutungane bw’Uburundi kugira bubacire urubanza


Ivyiyumviro

Ivyiyumviro

  • BUSURAHENDE
    2019-01-09 14:11:10

    Ehe icishe Uburundi n’ico. Nk’uyo arazi neza ko ata gihugu na kimwe cemera ubutungane bw’Uburundi uravye ivyo amakungu yirirwa arashikiriza ku kugene agateka ka zina muntu kirirwa karahungabanwa, ubwo yita ngo ni ubutungane burorera. Ndabarahiye rero y’uko ata muntu n’umwe azoshikirizwa ubwo butungane.
    Mbe ko butotangura bugafata abiyemerera ko bica, biba, n’ayandi mabi bakorera Abarundi ?