Umugambwe FNL usaba ko haba ibiganiro vyotorera umuti ikibazo c’Uburundi n’Urwanda

Umukuru w’umugambwe FNL (Front Nationale de Libération) asaba ko hoba ibiganiro hagati y ‘umukuru w’igihugu c’Uburundi hamwe na mugenzi we atwara igihugu c’Urwanda Paul KAGAME kugira imigenderanire hagati y’ivyo bihugu uko ari bibiri ishobore kumera neza gutyo bigafasha kwirinda indyane zo kwaduka mu karere.

Imigenderanire hagati y’Urwanda n’Uburundi ntabwo ari myiza,umurwi w’Urwanda wiyita ko uharanira kugarukira intwaro rusangi (MRCD :Mouvement Rwandais pour le changement démocratique) uvuga ko ufise igisirikare kugira ukure ubutegetsi bw’umukuru w’igihugu c’Urwanda aho ico gihugu cagiriza ko hari abasirikare bavogera igihugu kikagiriza Uburundi gushigikira abo bagwanyi,ivyo bishobora gutuma imigenderanire gushika ubu itameze neza ishobora gutituka gusumba.

Kubijanye n’ivyo, umugambwe FNL wibaza uwokunguka mu gihe hokwaduka intambara hagati y’Uburundi n’Urwanda,hamwe n’ingaruka mbi zohaba,Kubwa Jacques BIGIRIMANA atwara umugambwe FNL avuga ko ata murundi canke umunyarwanda yohakura inyungu.

Kubijanye no gukinga indyane zokwaduka mu karere, Jacques BIGIRIMANA avuga ati : « Nimba twese twohahombera,kuberiki twokwishira mu bintu biduhombesha ? kandi hariho inzira zidushikana ku nyungu ? Ivyo bituma twiyumvira vyukuri kubiganiro hagati y’ivyo bihugu bibiri . »

Jacques BIGIRIMANA abandanya avuga ko mu gihe ubu ivyo bihugu biri mu muryango umwe w’ibihugu bigize akarere ka Afrika y’ubuseruko buca hashirwaho amafaranga amwe ,urupapuro rw’inzira rumwe ,iryo tituka ry’imigenderanire rishobora gutuma ivyo vyoza bisubira itoto.

Uwo arongoye umugambwe FNL avuga ko ata muntu numwe akwiye kubaho yoja hagati yabo bakuru b’ibihugu babiri kuko bose bavuga ururimi rumwe kandi bazinanyi cane gose gusumba uwundi muntu wese yoja hagati yabo kandi uko ari babiri bose bakwiye kwibuka ko umusi kanaka imigenderanire hagati y’Uburundi n’urwanda izotena ikamera neza.

Jacques BIGIRIMANA avuga ko yibuka yuko mu mwaka wa 2010 aho umukuru w’igihugu Pierre NKURUNZIZA yimikwa ,umukuru w’igihugu c’Urwanda wenyene ariwe mukuru w’igihugu gusa yashitse i Burundi kugira ashigikire mugenzi we ,ivyo vyabaye ikimenyetso ciza ,ivyo bica bitanga umwizero yuko umusi n’umusi imigenderanire myiza hagati y’abo bategetsi babiri izomera neza.

Mu ntumbero yo kubungabunga iyo migenderanire,Jacques BIGIRIMANA asaba abanyarwanda k’uruhande rwabo gutanga ubutumwa nk’ubwo atanze k’umukuru w’igihugu ,nabo babikore uko k’umukuru w’igihugu wabo,bubahuke kumubwira ko ingwano hagati y’Uburundi n’Urwanda yotuma hononekera vyinshi kandi abanyagihugu b’ivyo bihugu bose bomererwa nabi bikomeye,kubw’ivyo umukuru w’igihugu c’urwanda akunda Urwanda n’abanyarwanda yobategera agaheza agashira mu ngiro ivyo abanyagihugu biwe bamusavye.

Uwutwara ishirahamwe ry’ubumwe hamwe no gukinga ibidukikije (Association pour la Solidarité Patriotique et la Protection de l’Environnement), Sébastien Misago avuga ko amakuru bafise ava mu giporisi mu bajejwe intwaro hamwe n’abanyagihugu begereye urubibe rw’Urwanda ,yemeza yuko Uburundi ata ruhara na rumwe rufise mu bitero bibera mu gihugu c’Urwanda aho ashikiriza yuko nimba Urwanda rwagiriza Uburundi gufasha abatera Urwanda ari icitwazo kugira Urwanda rwinjire mu Burundi gukwirikirana abo bagwanyi kandi ari ikinyoma.


Ivyiyumviro

Ivyiyumviro

  • nkundurwandanuburundi
    2019-01-22 06:49:06

    Rwose bagire bumvikane. Intambara isiga ibikomere bigorana gukira. Ibiganiro niyo nzira ikemura ibibaxo mu bwubahane ndetse iyo bikozwe neza ntibisiga ibikomere.

  • Ben
    2019-01-21 19:17:32

    U Rwanda ntakibazo rufite,abarundi niho bagifise