Umupfundikizo umwe wa Primus ukaronka imiriyoni 10,bigoye kwemera ariko nivyo

Ntaho vyigeze biboneka mu Burundi aho umuntu ashobora gutsindira ku ncuro imwe mu mwamya umwe kandi muto amafaranga angana imiriyoni 10 icarimwe ata gikorwa urinze gukora,vyabonekako woba ukoresha amareba ariko muri BRARUDI birakunda aho uwuguruye umupfundikizo w’icupa rya Primus ashobora kuronka ayo mafaranga icarimwe.

Mu gihugu cacu aho ijambo « Kubura icepfo na ruguru » ariko bose bavuga kubera ata kazi ,birasize ubwenge kubona umuntu wo hagati mu gihugu asanzwe ata n’urupapuro rw’umutsindo afise ashobora kwironkera amafaranga angana n’imiriyoni 10, mu gihe abandi babonye umupfundikizo wa PRIMUS babona umupfundikizo gusa ,abandi bo bawubonamwo amafaranga aharurwa mu mamiriyoni, aho nubahutse mu gukina muri Pfundurura utsinde batahukana amamiriyoni.amapikipiki hamwe n’amakinga.

Pfundurura utsinde aho ryaciye mu gihugu hose haba muri Bujumbura Rural,Rutana eka no mu bindi bice vy’igihugu imbere yuko isozererwa mu gisagara ca Bujumbura iryo higanwa ryasize akatazokwibagirwa.

Kw’ibarabara rija mu Gatumba hasozerewe iryo higanwa rya Pfundurura Utsinde umwaka wa 2018,uwutomboje icitwa« Gros lot » k’umupfundikizo wa PRIMUS yaronswa hagati y’amafaranga ibihumbi 250 canke ibihumbi 500,umuriyoni,imiriyoni 5 canke imiriyoni 10,ipikipiki,ikinga hamwe n’ibindi.

Bernice KEZA yaserukiye ihinguriro BRARUDI mu gikorwa co gutanga ubushimwe butandukanye ku batsinze muriryo higanwa, yavuze ko ihiganwa ry’umwaka wa 2018 rirangiye ariko bishitse umuntu agashobora gutomboza kandi ashobora kuja gusaba ico yatsindiye ku bakozi ba BRARUDI bakorera mu gisata ca « Primus Burundi ».

Muri BRARUDI bashikirije ko intumbero yatumye bategura iryo higanwa rya « pfundurura utsinde ! » ari kugira bafashe guha akaryo abantu bose amahirwe yo kuronka uburyo bwobafasha gushira mu ngiro imigambi yabo.

Iryo hinguriro ritera akamo ayandi mahinguriro n’amashirahamwe gukora nkuko kugira bafashe abanyagihugu bo mu Burundi kwiteza imbere muvyo bakora.


Ivyiyumviro

Ivyiyumviro

Nta ciyumviro kirajako. Ba uwa mbere!