#Video : Econet Leo yatanze imfashanyo yo gufasha kubaka inyubakwa ya Buramatari wa Bujumbura

Ishirahamwe ryo gutumatumano Econet Leo ryarifadikanije n’abanyagihugu bo muri komine Isare intara ya Bujumbura mu bikorwa rusangi bijanye no kubaka inyubako izokoreramwo buramatari w’iyo ntara aho iryo shirahamwe ryatanze ivyuma (fer à béton) 100 bizofasha kuriyo nyubako.

Celestin BUKENE ajejwe imigenderanire mw’ishirahamwe Econet Leo yamenyesheje ko mw’ishirahamwe ryabo kiretse ibikorwa vy’urudandazwa basanzwe bakora risanzwe rifasha no mu bikorwa vy’iterambere na cane cane gushigikira no kwifatanya n’abanyagihugu kuko mw’ishirahamwe ryabo batahuye ko iterambere rihera ku munyagihugu rikongera rikamusubirako.

Celestin BUKENE avuga ko mw’ishirahamwe ryo gutumatumanako Econet Leo batahura ko kugira batere imbere ari abanyagihugu babateza imbere kuko abanyagihugu batariho ngo batere imbere ishirahamwe naryo nyene ritotera imbere.

Uwo ajejwe imigenderanire mw’ishirahamwe Econet Leo mw’ijambo ryiwe yasavye abanyagihugu bo muri komine Isare kubandanya bakoresha umuhora wa Econet Leo mu guterefona kuko imfashanyo bazana iva mu gace k’amafaranga baba bakoresheje mu guterefona.

Umushikiranganji w’amaposita,urwaruka no gutumatumanako Evelyne BUTOYI yarashimiye ishirahamwe Econet Leo kubona yaritavye akamo batewe bagatanga imfashanyo y’ivyo vyuma kuko bizofasha kugira iyo nyubakwa izokorerwamwo na buramatari w’intara ya Bujumbura ishobore kwinjirwa mu misi iri imbere.

Evelyne BUTOYI yasavye ishirahamwe Econet Leo kuzobandanya ibashigikira mu bikorwa kuko abanyagihugu bo muri komine Isare eka no mu ntara muri rusangi basanzwe bakoresha umuhora w’iryo shirahamwe.

Komine Isare y’intara ya Bujumbura ibaye ikomine ya kabiri igendewe n’ishirahamwe Econet Leo muriyo ntara inyuma ya komine Mutimbizi mu gihe ku rwego rw’igihugu ibaye ikomine ya 22 igendewe n’iryo shirahamwe.


Ivyiyumviro

Ivyiyumviro

Nta ciyumviro kirajako. Ba uwa mbere!